İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi yönetiminin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin yerine getirilmesi kararlılığındadır.

Şirket Yönetimi, bu konudaki sorumluluğun gereği olarak;
 

 • Müşteri şartları ile yasal ve mevzuat şartlarını karşılamanın öneminin, kuruluşun tüm seviyelerine iletilmesini sağlanmayı,
 • Sistemin etkin işleyişi açısından gerekli kaynakları ve kaynakların bulunabilirliğini sağlamayı taahhüt etmektedir,
 • Çalışma arkadaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı, olası meslek hastalıkları ve yaralanmaları önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi, 
 • Sıfır kaza hedefine ulaşmak için gerekli çabayı göstermeyi, 
 • Yasal yükümlülüklere, Topluluk politika ve prosedürlerine uyumlu çalışmayı,  
 • Operasyonel faaliyetlerimizi sürekli iyileşmeyi temel alan bir çerçevede yönetmeyi, 
 • Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı geliştirmeyi,
 • Topluluk içinde bu taahhüdün içselleştirildiği bir kültür oluşturmayı taahhüt ederiz.
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, yeni yatırım ve operasyonlarda İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket ederiz. 
 • Bulunduğumuz sektörlerde İSG konularında lider olmayı hedefleriz. Bu konularda iş birlikleri geliştirir ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde iyi uygulamaların paylaşılmasına öncülük ederiz. 
 • Sürekli iyileşmeyi temel alarak İSG performansına dair hedefler belirler, uygulamaya yönelik aksiyon planları oluşturur ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeylerini takip ederiz. 
 • İSG konularında uluslararası iyi uygulama prensip ve standartlarını iş süreçlerimize entegre ederiz. 
 • Çalışma arkadaşlarımızı İSG performansına olumlu katkılarını artırmak amacıyla teşvik ederiz. 
 • Başta müşteriler, bayiler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin İSG konusunda farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütür, tecrübe ve bilgi paylaşımını önemseriz. 

Topluluk içindeki tüm çalışma arkadaşlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızda belirtilen ilkeler ve prensipler doğrultunda hareket etmekle yükümlüdür.