ÇEVRE POLİTİKASI

 

Kalite ve çevre yönetimin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin yerine getirilmesi kararlılığındadır.

Şirket Yönetimi, bu konudaki sorumluluğun gereği olarak;

  • Müşteri şartları ile yasal ve mevzuat şartlarını karşılamanın öneminin, kuruluşun tüm seviyelerine iletilmesini sağlanmayı,
  • Şirketin kalite ve çevre yönetim yaklaşımını belirleyen kalite politikasını oluşturmayı, yeni yatırımlarının çevresel etkilerini değerlendirip çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını, çevrenin korunmasını, acil durum ve çevresel risk yönetimini, 
  • Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini sağlamaya yönelik olarak, kalite ve çevre yönetim hedefleri belirlenmesini, hedefler ile çalışılmasını sağlamayı ve sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Kalite ve çevre yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sağlanması amacıyla, planlı gözden geçirme faaliyetleri uygulamayı, gerekli kontrol ve karar mekanizmasını işletmeyi,
  • Enerji tüketimi ile oluşan çevresel etkileri, doğal kaynakları verimli kullanarak azaltmayı,
  • Çalışanlarının, bayilerinin, tedarikçilerinin ve diğer operasyonel paydaşlarının bu Politika’yı uygulamalarına yönelik faaliyetleri,
  • Çevre yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin, diğer gerekliliklerin, politikaların ve standartların geliştirilmesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği çalışmalarını sağlamayı,
  • Faaliyet gösterilen coğrafyada çevre alanında lider olmayı, iyi uygulamaları paylaşıp iş birliği içinde yaygınlaştırmayı. İyi uygulama prensip ve standartlarını iş süreçlerine entegre etmeyi, 
  • Sistemin etkin işleyişi açısından gerekli kaynakları ve kaynakların bulunabilirliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.